BỘ TÀI LIỆU NÀY SẼ GIÚP GÌ CHO DOANH NGHIỆP

 • Xây dựng một quy trình vận hành doanh nghiệp thống nhất và bài bản
 • Quản lý từng bộ phận, phòng ban thậm chí sao sát từng nhân viên một cách đơn giản mà hiệu quả giúp nâng cao năng suất làm việc
 • Xây dựng khung năng lực chuẩn chỉ, giúp đánh giá chính xác điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên và tái phân bổ nhân sự hợp lý
 • Xây dựng hệ thống lương thưởng công bằng và tối ưu giúp thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả
 • Tạo dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU

01

HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ (200/3000 FILE)

 • Các tiêu chí cụ thể để tuyển dụng nhân viên phù hợp công việc
 • Đặt ra mục tiêu rõ ràng giúp nhân viên đi đúng định hướng phát triển
 • Thúc đẩy nhân viên làm việc tự giác, hiệu quả
 • Là cơ sở phân công công việc
 • Cơ sở để giải quyết tranh chấp
 • Cơ sở để đánh giá hoàn thành công việc

02

HỆ THỐNG K.P.I ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN (160/3000 FILE)

 • Có được bức tranh tổng quan về hiệu suất làm việc của toàn công ty
 • Giúp quản lý theo dõi tiến độ công việc dễ dàng
 • Đánh giá nhân viên chính xác, minh bạch dựa trên những con số cụ thể
 • Tạo môi trường cạnh tranh giúp nhân viên hăng hái làm việc
 • Là cơ sở để xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp

03

HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM (130/3000 FILE)

 • Có được bức tranh tổng quan về hiệu suất làm việc của toàn công ty
 • Giúp quản lý theo dõi tiến độ công việc dễ dàng
 • Đánh giá nhân viên chính xác, minh bạch dựa trên những con số cụ thể
 • Tạo môi trường cạnh tranh giúp nhân viên hăng hái làm việc
 • Là cơ sở để xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp

04

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (250/3000 FILE)

 • Có được bức tranh tổng quan về hiệu suất làm việc của toàn công ty
 • Giúp quản lý theo dõi tiến độ công việc dễ dàng
 • Đánh giá nhân viên chính xác, minh bạch dựa trên những con số cụ thể
 • Tạo môi trường cạnh tranh giúp nhân viên hăng hái làm việc
 • Là cơ sở để xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp

05

HỆ THỐNG NỘI QUY, QUY CHẾ (100/3000 FILE)

 • Có được bức tranh tổng quan về hiệu suất làm việc của toàn công ty
 • Giúp quản lý theo dõi tiến độ công việc dễ dàng
 • Đánh giá nhân viên chính xác, minh bạch dựa trên những con số cụ thể
 • Tạo môi trường cạnh tranh giúp nhân viên hăng hái làm việc
 • Là cơ sở để xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp

06

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC (140/3000 FILE)

 • Có được bức tranh tổng quan về hiệu suất làm việc của toàn công ty
 • Giúp quản lý theo dõi tiến độ công việc dễ dàng
 • Đánh giá nhân viên chính xác, minh bạch dựa trên những con số cụ thể
 • Tạo môi trường cạnh tranh giúp nhân viên hăng hái làm việc
 • Là cơ sở để xây dựng chế độ lương thưởng phù hợp

ƯU ĐIỂM CỦA BỘ TÀI LIỆU

Kinh nghiệm thực tiễn, vừa nghiên cứu vừa áp dụng trực tiếp

Kinh nghiệm thực tiễn, vừa nghiên cứu vừa áp dụng trực tiếp

Kinh nghiệm thực tiễn, vừa nghiên cứu vừa áp dụng trực tiếp

MỘT SỐ QUÀ TẶNG KHÁC

QUÀ TẶNG 01:

Bộ 40 ebook (sách điện tử) về xây dựng doanh nghiệp

36 kế trong kinh doanh, 100 ý tưởng bán hàng, Xây dựng kế hoạch đàm phán, Lập kế hoạch kinh doanh trong 12 tuần,… cùng nhiều kỹ năng đặc biệt khác.

QUÀ TẶNG 02:

Bộ 30 ebook (sách điện tử) về quản trị cuộc đời

Cách xây dựng thói quen tốt, Phương thức tư duy đột phá, Cách tạo lập mục tiêu và kế hoạch cuộc đời, Những quy luật quan trọng trong cuộc sống mà bạn không biết,…

QUÀ TẶNG 03:

Bộ 25 ebook (sách điện tử) về kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp

4 ebook tứ thư lãnh đạo, Cách quản lý và tối đa hóa hiệu suất làm việc, Nghệ thuật tâm lý học dành cho lãnh đạo, Kỹ năng giao việc cho nhân viên hiệu quả,…

QUÀ TẶNG 04:

Bộ 10 dvd về kỹ năng kinh doanh (xem online)

Đọc Vị Người Khác Qua Ngôn Ngữ Cơ Thể, Kỹ Năng Làm Việc Hiệu Quả (Laura Stack), Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Phục (Gar Reynolds), Kỹ Thuật Học Siêu Tốc

QUÀ TẶNG 05:

Bộ 15 dvd về phát triển cá nhân và lãnh đạo (xem online)

Làm Chủ Vận Mệnh (Tony Robbins), Tạo Nhiều Nguồn Thu Nhập (Robert Allen), Tạo Đột Phá Về Lợi Nhuận Trong Kinh Doanh (Bryan Tracy) …

QUÀ TẶNG 06:

Bộ 20 dvd về kỹ năng bán hàng (xem online)

Bí Mật Tâm Lý Trong Bán Hàng (Bryan Tracy), Nghệ Thuật Chốt Sales Đỉnh Cao (ZigZigLar), Bán Hàng Đường Thẳng (Sói Già Phố Wall Jordan Belfort)…